Záruční podmínky

ZÁRUKA STANDARDNÍCH ZAŘÍZENÍ TROVEMAT CRYPTO ATM

JetCrypto, LLC, dále jen "Trovemat", zaručuje, že:

 • nový Trovemat vyrobené zařízení nebude po dobu jednoho (1) roku bez jakýchkoliv závad materiálu nebo zpracování;
 • renovovaný Trovemat vyrobené zařízení nebude mít po dobu šesti (6) měsíců žádné vady materiálů nebo zpracování.

Záruka začíná dnem odeslání z zařízení Trovemat. Záruka je rozšířena na zákazníky a platí pro všechny Trovemat vyrobené zařízení, které bylo zakoupeno, instalováno a používáno pro účely, pro které bylo takové zařízení původně navrženo. Výše uvedené záruky se vztahují pouze na vady vzniklé při běžném používání a nezahrnují poruchy nebo poruchy způsobené nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním, změnami, problémy s elektrickou energií, použitím v rozporu s pokyny k výrobku, přírodními úkony nebo nesprávnou instalací nebo opravami někdo jiný než Trovemat nebo Trovemat autorizovaným poskytovatelem služeb třetích stran. Trovemat si vyhrazuje právo nahradit funkčně ekvivalentní nové nebo použitelné použité díly.

ZÁRUKY A POSTUPY

 1. Během použitelného záručního období Standardní výbava bude jediným a výhradním opravným prostředkem zákazníka pro případ porušení záruky na standardní zařízení, a to na základě vlastního uvážení a možnosti, opravu nebo výměnu vadného výrobku. Komponenty, které zákazník prohlašuje za vadné, musí být společnosti Trovemat k dispozici pro kontrolu a vyhodnocení. Aby měl zákazník nárok na práva v rámci záruky na standardní zařízení, musí Trovemat písemně oznámit do třiceti (30) dnů po zjištění podezření na závadu v jakémkoli produktu, avšak v každém případě před uplynutím příslušné záruční doby standardního vybavení. Oznámení pro prodejce Trovemat, systémového integrátora, obchodního zástupce nebo jiné třetí strany není pro Trovemat upozornění. Po obdržení takového oznámení zákazníka společnost Trovemat rozhodne, zda se nahlášený problém vztahuje na tuto záruku na standardní zařízení. Pokud společnost Trovemat rozhodne, že je problém řešen, společnost Trovemat povolí opravu nebo výměnu vadného produktu podle vlastního uvážení společnosti Trovemat.
 2. Před odesláním jakéhokoli produktu společnosti Trovemat musí zákazník získat od společnosti Trovemat písemné povolení pro vrácení a poskytnout veškeré důkazy o způsobilosti na záruku požadované společností Trovemat. Jakýkoli produkt, který společnost Trovemat obdrží bez oprávnění k vrácení, může být vrácena zákazníkovi v rámci možnosti Trovemat. Je-li požadována náhradní část záruky, zákazník před odesláním zásilky nahradí objednávku společnosti Trovemat, aby byla zaručena návratnost odmítnuté jednotky. Objednávka je platná, dokud není podezřelá část přijata a záruka potvrzena posouzením. Po obdržení oprávnění k vrácení je zákazník odpovědný za zabalení a odeslání výrobku / komponenty, na které se vztahuje nárok na záruku, do servisního zařízení označeného společností Trovemat do třiceti (30) dnů od obdržení povolení k navrácení. Po obdržení náhradního zařízení (nebo jeho částí) má zákazník třicet (30) dní, než je povinen nabídnout vadné zařízení (nebo jeho část) zpětnému dopravci za účelem přepravy do servisního střediska určeného společností Trovemat. Pokud zákazník včas nevrátil vadné zařízení (nebo jeho část), společnost Trovemat fakturuje zákazníkovi cenu za takovou výbavu (nebo její část) plus příslušnou přepravu a / nebo cla. Takové neoprávnění vrátit zařízení (nebo jeho část) může být podle uvážení společnosti Trovemat důvodem pro ukončení záruky a / nebo pozastavení jakýchkoli budoucích předběžných výměnných oprávnění, dokud nebude vráceno toto poškozené zařízení.
 3. Společnost Trovemat poskytne zákazníkovi novou, přestavěnou, rekonstruovanou nebo náhradní výbavu (nebo její část) stejné nebo vylepšené jakosti jako výměnné zařízení (nebo jeho část), které nahradí vhodné vadné zařízení (nebo jeho část). Každé náhradní zařízení (nebo jeho část) splňuje nebo překračuje specifikace nahrazeného zařízení (nebo jeho části). Přestavěné nebo renovované zařízení může nést kosmetické škody, které neovlivňují výkon. Pokud není uvedeno jinak Trovemat písemné, opravené nebo vyměněné zařízení (nebo jejich části) jsou pokryty pouze na zbývající část platné záruky na standardní zařízení. Všechna vadná zařízení (nebo jejich části) byla nahrazena Trovemat stát se majetkem Trovemat. Trovemat není povinen (i) službu, výměnu nebo jinou náhradu jakéhokoli zařízení (nebo jeho části), které bylo poškozeno, upraveno, zneužito, zneužito nebo přečerpáno podle Trovemat nebo byl použit s ne- Trovemat dodávek nebo výrobků, které způsobily poškození nebo závadu; (ii) malovat, opravovat, renovovat, obnovovat nebo vyměňovat jakékoliv zařízení (nebo jeho část) s kosmetickými nečistotami; (iii) službu, výměnu nebo jinou výměnu jakéhokoli zařízení (nebo jeho části), pokud by to narušilo, bránilo nebo bylo nadbytečné při běžné nebo plánované údržbě takového zařízení (nebo jeho části); (iv) službu, výměnu nebo jinou výměnu jakéhokoli zařízení (nebo jeho části), které je v šedesáti (60) dnech od konce jeho životnosti; nebo (v) poskytovat podporu nebo službu aplikačního softwaru pro strany 3rd zahrnující aplikační hardware nebo vyměnit jakékoliv příslušenství. Li Trovemat rozhodne se o provedení takových služeb na žádost zákazníka, pak se tyto služby považují za servisní volání a veškeré práce, části a materiály použité pro servisní volání budou účtovány na Trovemat pak - převládající sazby.

VÝJIMKY ZÁRUČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Společnost TROVEMAT nezaručuje a není odpovědná za:

 1. Vady, poruchy, poškození nebo omezení výkonu způsobené zcela nebo částečně (a) výpadky proudu, přepětí, požáry, povodně, sníh, led, blesky, nadměrné teplo nebo chlad, vysoce agresivním prostředí nehody, jednání třetích stran, nebo jiné události mimo kontrolu společnosti Trovemat, nebo (B) zneužití, nesprávného použití, nedbalosti, nesprávného ukládání, údržby nebo provozu zákazníka nebo neoprávněného pokusu o opravu nebo změnu zařízení žádným způsobem. Zákazník musí poskytnout kvalifikovaný technický personál pro údržbu a opravu zařízení.
 2. Změny a / nebo změny jakékoli části produktu Trovemat bez písemného povolení společnosti Trovemat bezpodmínečně VYIDS standardní záruční lhůty Trovemat. Vybavení postavené podle specifikací zákazníka, které později zjistily, že nesplňují požadavky nebo očekávání zákazníků
 3. Výkon zařízení při jeho použití v kombinaci se zařízením, které nebylo zakoupeno, specifikováno nebo schváleno společností Trovemat.
 4. Baterie a ostatní spotřební zboží.
 5. Nosné předměty, jako jsou nářadí, kabely, postroje, kontakty atd.

DOPLŇKOVÉ ZÁRUKY POZNÁMKY

Záruka Trovemat se vztahuje na původního kupujícího a nelze jej převádět.

I. OEM vybavení

OEM nebo třetí strany zařízení, které je začleněno do TROVEMAT zařízení jsou zahrnuty v souladu s platnými TROVEMAT Standardní záruka na zařízení, pokud tato zařízení OEM nebo třetí strany s sebou nese určité omezené záruky, v takovém případě bude OEM nebo třetí strany záruka vztahuje na takové zařízení součástí zařízení TROVEMAT. Například a nikoliv omezení, PC, LCD, PLC, motory a pohony jsou produkty OEM, které mají omezenou záruku výrobce 1 roku.

II. Položky prodávané jako prodej

Položky prodávané jako další prodej, jsou takové položky, které nejsou vyráběny TROVEMAT ale mohou být použity ve spojení s jídlem nebo nezávisle na TROVEMAT vyrábí zařízení (jako jsou počítače, tiskárny a síťových adaptérů) a musí být zahrnuty pouze konkrétních záručních podmínek dodavatele nebo výrobce původních zařízení těchto položek.

III. Použité zařízení

POKUD JE ZAŘÍZENÍ SPECIFIKOVANÉ V OBJEDNÁVÁNÍ PÍSEMNÉ POUŽITÉ, POKUD JINÁ NÁSLEDUJÍ, ŽE PÍSEME PÍSEM, JE PRODUKOVANÝ "JAK JE" A BEZ ŽÁDNÝCH ZÁRUK.

  ZÁRUKA SLUŽEB

  Společnost Trovemat zaručuje, že služby budou prováděny profesionálně (dále jen "záruka na služby"). Oznámení o porušení záruky na služby musí (i) podrobně upřesnit povahu reklamace a (ii) musí být doručeno do devadesáti (90) dnů od posledního dne plnění služeb. Po oznámení o porušení záruky na služby a při určení platnosti tohoto porušení záruky na služby Trovemat společnost Trovemat znovu provede příslušné služby na náklady společnosti Trovemat. Pokud společnost Trovemat po přiměřené příležitosti nemůže tyto služby znovu poskytnout k přiměřenému uspokojení zákazníka, zákazník může jako svůj výhradní prostředek získat náhradu poplatků zaplacených společnosti Trovemat podle příslušné objednávky za tyto služby.

  ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

  Než je výslovně uvedeno v této normě prohlášení o záruce politika, TROVEMAT těchto položek výslovně neposkytuje Veškerá prohlášení, podmínky a záruky, výslovně uvedené nebo předpokládané, včetně formou příklad a nikoli omezení, předpokládaných záruk vlastnického práva, PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ a jeho vhodnost pro daný ÚČEL. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI NEOBSAHUJÍCÍHO NA JAKÉKOLI TAKÉHO TOHO V TOMTO PŘÍPADĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEHLIVO ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, PORUCHY, ZÁRUKY NEBO JINAK, UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZDE ZAHRNUJÍ, BUDOU POUŽÍVAT JAKÉKOLIV OPATŘENÍ KOREKCE, OPRAVY NEBO VÝMĚNY CHYB, VYPLÝVAJÍCÍ SLUŽBY A VRÁTENÍ PLATEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU. Bez ohledu na cokoli zde vztahuje ke naopak limit TROVEMAT‘Odpovědnost (ze smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti, podle zákona nebo jinak) zákazníkovi nebo jakékoliv třetí strany týkající se TROVEMAT zařízení nebo softwaru prodaných licencí ke kupujícímu a je to odůvodněno BRÁN , TROVEMAT‘PERFORMANCE OR neplnění nebo v každém ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ S touto normou prohlášení o záruce politika týkající se veškerých nároků NEBUDE v úhrnu vyšší než skutečné částky získané TROVEMAT pro konkrétní výrobek se zřetelem na něž se tyto tvrzení. ŘÍDÍCÍ ZÁKON A JURISDIKCE.