Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Stát Delaware

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (tato smlouva EULA) je právní smlouva mezi vámi ("Držitelem licence") a společností JetCrypto, LLC ("Poskytovatel licence"), autorem softwaru Trovemat včetně všech souborů HTML, souborů XML, grafických souborů, animačních souborů, datových souborů, technologií, vývojových nástrojů, skriptů a programů jak v objektovém kódu, tak ve zdrojovém kódu (dále jen "software"), výstupy poskytované podle této smlouvy EULA, které mohou obsahovat přidružená média, "Online" nebo elektronickou dokumentací.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwaru se Držitel licence zaváže, že bude vázán podmínkami uvedenými v této smlouvě EULA. Pokud Držitel licence nesouhlasí se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě EULA, pak Držitel licence nesmí stáhnout, nainstalovat ani používat Software.

1. Poskytnutí licence

A) Rozsah platnosti licence. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA dává Poskytovatel licence Držiteli licence nevýlučnou licenci na vlastnictví a užívání kopie Softwaru. Software je distribuován:

  • digitální download
  • předinstalované na bankomatech Trovemat Bitcoin (Crypto ATM)

B) Instalace a použití. Držitel licence může instalovat a používat neomezený počet kopií softwaru výhradně pro obchodní účely Držitele licence.

2. Popis práv a omezení

A) Omezení. Držitel licence a třetí strany nesmějí software zpětně inženývat, dekompilovat nebo rozkládat, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolená platnými právními předpisy bez ohledu na omezení.

B) Oddělení komponent. Software je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti nesmí být odděleny pro použití na více než jednom počítači.

3. Název softwaru. Poskytovatel licence zastupuje a zaručuje, že má zákonné právo uzavírat a plnit své závazky vyplývající z této smlouvy EULA a že užívání softwaru v souladu s podmínkami této smlouvy EULP od držitele licence neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany.

4. Duševní vlastnictví. Veškeré známé nebo dále známé hmatatelné a nehmotné práva, titul, zájmy, autorská práva a morální práva v Software, včetně, avšak bez omezení, všech obrázků, fotografií, animací, videa, zvuku, hudby, textu, dat, algoritmy a informace jsou vlastněny poskytovatelem licence. Software je chráněn všemi platnými zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami.

5. Software Royalty. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této Smlouvy a jako výjimka z jakýchkoli záruk, prohlášení nebo prohlášení poskytnutých Poskytovatelem licence nebo Držitelem licence o opaku, si Držitel licence bere na vědomí a potvrzuje přijetí práva poskytovatele licence, přijímání a pokračování obdržet licenční cenu 1% pro všechny a všechny transakce, které mají vyjádřitelnou peněžní hodnotu vytvořenou pomocí softwaru, včetně softwaru "Trovemat" nebo jakéhokoli softwaru odvozeného z něj, nebo kterýkoli uživatel, který používá software přidělený držiteli licence, toto právo poskytovatele licence uplatňuje a být závazné pro všechny pobočky Držitele licence a pro jakéhokoli vlastníka nebo nabyvatele nebo nabyvatele Software, jako by to byla jejich povinnost.

6. Podpěra, podpora. Poskytovatel licence poskytne vzdálenou podporu, která je k dispozici během běžných pracovních hodin po dobu 1.

7. Doba trvání. Tato smlouva EULA je trvalá nebo do:

A) automaticky ukončen nebo pozastaven, jestliže Držitel licence nedodrží některý z podmínek uvedených v této smlouvě EULA; nebo

B) ukončen nebo pozastaveno Poskytovatelem licence, s příčinou nebo bez příčiny.

V případě ukončení této smlouvy EULA musíte ukončit používání softwaru a zničit všechny kopie softwaru.

8. Jurisdikce. Tato smlouva EULA se považuje za uzavřenou a bude vykládána v souladu s právními předpisy státu Delaware bez ohledu na ustanovení týkající se střetu právních předpisů. Veškeré právní žaloby nebo řízení týkající se této smlouvy EULA budou podány výlučně na soudech ve státě Delaware ve Spojených státech amerických a každá strana souhlasí s její jurisdikcí. Převládající strana v jakékoli žalobě na vymáhání této smlouvy EULA bude mít nárok na náhradu nákladů a výdajů včetně, mimo jiné, poplatků za advokáta. Tato smlouva EULA se děje v rámci výlučné jurisdikce Spojených států a její pravomoc nahrazuje jakoukoli jinou jurisdikci volby jedné ze stran.

9. Nepřevoditelné. Tato smlouva EULA není přiřazena nebo převoditelná Držitelem licence a jakýkoli pokus o takovou činnost by byl neplatný.

10. Oddělitelnost. Žádná nečinnost a žádné zpoždění výkonu jakéhokoli z obou stran, jakákoli výsada, jakákoli moc nebo jakákoli jiná práva vyplývající z této smlouvy budou fungovat jako její zřeknutí se, ani žádné jediné nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo pravomocí podle této smlouvy nebrání dalšímu výkonu jakéhokoli jiného práva podle tohoto zákona. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy EULA považováno jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce za nevynutitelné nebo neplatné, bude toto ustanovení omezeno nebo vyloučeno v minimálním rozsahu nezbytném tak, aby tato smlouva EULA zůstala v plném rozsahu a byla účinná a vymahatelná.

11. ZRUŠENÍ ZÁRUKY. POSKYTOVATEL LICENCÍ A AUTOR SOFTWARU VÝSLOVNĚ ODPOVĚDÍ ZA ŽÁDNOU ZÁRUKU SOFTWARU. SOFTWARE A JAKÁKOLIV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PŘÍPADU. LICENCE UŽÍVÁ JAKÉKOLIV VŠECHNY RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO VÝKONU SOFTWARU.

12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. LICENCE NEBUDOU VŮČI licence, nebo jakákoli jiná osoba nebo právnická osoba, jednají na LICENCE ušlý zisk, příjem, ÚSPORY NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, přímé či nepřímé škody, ať jsou zjištěny ve smlouvě, občanském právu, ZÁRUKA , NEBO JINAK. Tato omezení se vztahují na podstatný účel libovolné omezené ochrany. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEDOSTATEČNÉ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELŮ LICENCÍ LICENCÍ NEBO JAKÁKOLIV JINÁ OSOBA NEBO ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI, KTERÝ VYŽADUJE LICENCE, překročí finanční částku, kterou LICENCE SOFTWARE ACTUALLY PLATÍ LICENCÍM.

13. Celý souhlas. Tato smlouva EULA tvoří celou dohodu mezi poskytovatelem licence a držitelem licence a nahrazuje veškerá předchozí porozumění poskytovatele licence a držitele licence včetně jakéhokoli předchozího zastoupení, prohlášení, podmínky nebo záruky s ohledem na předmět této smlouvy EULA.

20181018 VERZE